Umowa sprzedaży działki ROD – Umowa przeniesienia praw do działki

/WZÓR/

1
*Niepotrzebne skreślić **Dla współmałżonków
UMOWA PRZENIESIENIA PRAW DO DZIAŁKI

zawarta dnia ……. 201.. r. w …………………….…….. (zwana dalej „umową”)

pomiędzy:

…………………………., zamieszkałym w ………….. przy ul. ……………, PESEL
………………, legitymującym się dowodem osobistym seria ………….
nr………………. wydanym przez ……………………
zwanym dalej „Zbywcą”

oraz
…………………………., zamieszkałym w ………….. przy ul. ……………, PESEL
………………, legitymującym się dowodem osobistym seria …………. nr……………….
wydanym przez ……………………
zwanym dalej „Zbywcami” **

a
…………………………., zamieszkałym w ………….. przy ul. ……………, PESEL
………………, legitymującym się dowodem osobistym seria ………….
nr………………. wydanym przez ……………………
zwanym dalej „Nabywcą”

oraz
…………………………., zamieszkałym w ………….. przy ul. ……………, PESEL
………………, legitymującym się dowodem osobistym seria …………. nr……………….
wydanym przez ……………………
zwanym dalej „Nabywcami” **

§ 1
1. Zbywca oświadcza, że:
 przysługuje mu prawo do działki nr ..… o powierzchni …..…m2
, położonej na
terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego ……………………… w
………………………, zwana dalej „działką”;
 przysługujące mu prawo do działki wynika z:
a) uchwały zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego (Prezydium Okręgowego
Zarządu)* ……………………… w ……………………… z dnia
………………. i przekształcone na mocy art. 66 pkt 2 ustawy z dnia 13
grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych w prawo do działki
ustanawiane w drodze umowy dzierżawy działkowej*, /WZÓR/

2
*Niepotrzebne skreślić **Dla współmałżonków
b) umowy przeniesienia praw do działki zawartej w dniu ……………….,
zatwierdzonej uchwałą zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego
……………………… w ……………………… z dnia ………………. *,
c) umowy dzierżawy działkowej zawartej w dniu ……………….*,
 działka jest wolna od jakichkolwiek obciążeń osób trzecich, a w szczególności
nie jest oddana innym osobom w dzierżawę działkową;
 wszelkie nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działce stanowią
jego własność zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku o
rodzinnych ogrodach działkowych oraz są zgodne z obowiązującym prawem;
 nie zalega z opłatami ogrodowymi wobec Polskiego Związku Działkowców –
Rodzinnego Ogrodu Działkowego …………………… w
………………………;
2. Nabywca oświadcza, że:
 nie przysługuje mu prawo do innej działki, niż określona w ust. 1, położonej w
jakimkolwiek rodzinnym ogrodzie działkowym;
 ubiega się o działkę wyłącznie w celu jej wykorzystania w zakresie
prowadzenia upraw ogrodniczych, wypoczynku i rekreacji;
 zapoznał się z obowiązującym regulaminem rodzinnego ogrodu działkowego
oraz ustawą z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych,
zwaną dalej „ustawą”;
 przed zawarciem umowy sprawdził oraz akceptuje stan prawny oraz faktyczny
dotyczący działki.

§ 2
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest przeniesienie praw i obowiązków wynikających
z prawa do działki zgodnie z art. 41 ustawy, a także określenie warunków zapłaty i
wysokość wynagrodzenia za znajdujące się na działce nasadzenia, urządzenia i
obiekty.
2. Niniejsza umowa określa również prawa i obowiązki, które Zbywca przenosi na
rzecz Nabywcy.

§ 3
1. Zbywca przenosi na rzecz Nabywcy prawa i obowiązki wynikające z prawa do
działki oraz własność znajdujących się na działce nasadzeń, urządzeń i obiektów.
2. Z tytułu przeniesienia własności nasadzeń, urządzeń i obiektów, o których mowa w
ust. 1, Nabywca zapłaci na rzecz Zbywcy wynagrodzenie w wysokości …………. zł
(słownie: …………………………..……………….).
3. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, nastąpi w terminie
…………………. .
/WZÓR/

3
*Niepotrzebne skreślić **Dla współmałżonków
§ 4
1. Skuteczność przeniesienia praw do działki wynikającego z niniejszej umowy zależy
od zatwierdzenia przez Polski Związek Działkowców – Rodzinny Ogrodu
Działkowego …………………… w ……………………… na zasadach
określonych w art. 41 ustawy.
2. Nabywca zobowiązuje się, że w terminie …. dni od zawarcia niniejszej umowy,
złoży do Polskiego Związku Działkowców – Rodzinnego Ogrodu Działkowego
…………………… w ……………………… pisemny wniosek o zatwierdzenie
przeniesienie praw do działki. Do tego wniosku Nabywca załączy jeden
egzemplarz zawartej umowy.
3. W przypadku odmowy zatwierdzenia przeniesienia praw do działki, Nabywca
zobowiązuje się zwrócić otrzymane wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 1, w
terminie …….. dni od otrzymania pisemnego oświadczenia Polskiego Związku
Działkowców – Rodzinnego Ogrodu Działkowego …………………… w
……………………… o odmowie zatwierdzenia przeniesienia praw do działki.*

§ 5
1. Z chwilą zatwierdzenia przeniesienia prawa do działki, Nabywca wstępuje w
prawa i obowiązki Zbywcy w zakresie ustanowionego tytułu prawnego do działki,
zastępując Zbywcę jako strona umowy dzierżawy działkowej wiążącej jego z
Polskim Związkiem Działkowców – Rodzinnym Ogrodem Działkowym
…………………… w ………………………., zwanym dalej „PZD”.
2. Jako strona umowy dzierżawy działkowej, o której mowa w ust. 1, Nabywca stanie
się działkowcem w rozumieniu ustawy i będzie uprawniony, na czas nieoznaczony,
do używania działki i pobierania z niej pożytków oraz będzie zobowiązany używać
działkę zgodnie z jej przeznaczeniem, przestrzegać regulaminu rodzinnego ogrodu
działkowego oraz uiszczać opłaty ogrodowe.

§ 6
1. Jako działkowiec Nabywca będzie mógł zagospodarować działkę i wyposażyć ją w
odpowiednie obiekty i urządzenia zgodnie z przepisami ustawy oraz regulaminem.
2. Na terenie działki nie może znajdować się altana, której powierzchnia zabudowy
przekracza powierzchnię określoną w art. 29 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. – Prawo budowlane.
3. Stwierdzenie przez właściwy organ administracji publicznej, że na terenie działki
wybudowano, nadbudowano lub rozbudowano altanę lub inny obiekt z naruszeniem
przepisów prawa, będzie stanowić podstawę do wypowiedzenia przez PZD – w
trybie § 9 – umowy dzierżawy działkowej, o której mowa w § 5 ust. 1.

/WZÓR/

4
*Niepotrzebne skreślić **Dla współmałżonków
§ 7
Jako działkowiec Nabywca będzie w szczególności obowiązany:
a) utrzymywać działkę w należytym stanie,
b) przestrzegać porządku ogrodowego w sposób określony w regulaminie,
c) ponosić wydatki związane z utrzymaniem działki oraz opłaty ogrodowe,
d) korzystać z terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej w sposób nie utrudniający
korzystania przez innych działkowców
e) przestrzegać zakazu zamieszkiwania, prowadzenia działalności gospodarczej lub
innej działalności zarobkowej na terenie działki
f) nie oddawać działki w poddzierżawę lub do bezpłatnego używania osobie trzeciej.

§ 8
Jako działkowiec Nabywca będzie obowiązany uczestniczyć w pokrywaniu kosztów
funkcjonowania Rodzinnego Ogrodu Działkowego …………………… w
………………………. w częściach przypadających na jego działkę, przez uiszczanie
opłat ogrodowych. Zasady ustalania i uiszczania opłat ogrodowych określa statut
Polskiego Związku Działkowców.

§ 9
1. Jako działkowiec Nabywca będzie mógł w każdym czasie wypowiedzieć umowę
dzierżawy działkowej, o której mowa w § 5 ust. 1, nie później niż na miesiąc
naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli nie osiągnie porozumienia z
PZD co do warunków i terminu rozwiązania tej umowy.
2. PZD będzie mógł wypowiedzieć umowę dzierżawy działkowej, o której mowa w §
5 ust. 1, nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego,
jeżeli Nabywca jako działkowiec:
1) pomimo pisemnego upomnienia będzie korzystał z działki lub altany w sposób
sprzeczny z przepisami ustawy lub regulaminem, niszczył infrastrukturę
ogrodową albo wykraczał w sposób rażący lub uporczywy przeciwko
porządkowi ogrodowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych działek lub
2) będzie w zwłoce z zapłatą opłat ogrodowych lub opłat związanych z
utrzymaniem działki na rzecz PZD za korzystanie z działki co najmniej przez 6
miesięcy, pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia tej
umowy i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych
i bieżących należności, lub
3) odda działkę lub jej część osobie trzeciej do płatnego lub bezpłatnego używania.
3. Wypowiedzenia dokonuje się na piśmie pod rygorem nieważności. Wypowiedzenie
złożone przez PZD musi określać przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie.
4. Umowa dzierżawy działkowej, o której mowa w § 5 ust. 1, może zostać rozwiązana
w każdym czasie za porozumieniem stron. /WZÓR/

5
*Niepotrzebne skreślić **Dla współmałżonków

§ 10
1. Zawarcie niniejszej umowy wymaga formy pisemnej z podpisami notarialnie
poświadczonymi, pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie
przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności przepisy ustawy
oraz Kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie koszty związane z zawarciem niniejszej umowy, a w szczególności
podatek od czynności cywilnoprawnych oraz koszty poświadczenia podpisów
przez notariusza, pokrywa ……………… .
4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy, o której mowa
w ust. 1, pod rygorem nieważności.
5. Wszelkie ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez
sąd rzeczowo i miejscowo właściwy dla miejsca położenia działki.
6. Umowa została sporządzona w języku polskim, w trzech jednobrzmiących
egzemplarzach, po jednym dla Nabywcy, Zbywcy oraz PZD.

Niniejsza umowa została odczytana, przyjęta i podpisana.

podpisano:

ZBYWCA: NABYWCA:

(UWAGA: podpisy muszą być poświadczone przez notariusza!)

źródło

Strona poświęcona stowarzyszeniom ogrodów działkowych